Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
АБ - Асфалт и Бетон
АБ - Асфалт и Бетон
Адрес:
Хасково, бул. Съединение 38
Телефони:
038664637, 038663166
Уеб сайт:
E-mail:
ab_ad@abv.bg
Дейност:
Строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения
Ключови думи:
АБ - Асфалт и Бетон, пътища, строителство, ремонт, поддържане, пътни съоръжения, кариера Клокотница, асфалтова база Крепост, бетонов възел, строително-изпитватерна лаборатория, пътни основи, бетонови разтвори, Асфалт и Бетон, аб Асфалт и Бетон

Сдружение АБ – Асфалт и Бетон предлага на своите клиенти следните улуги: строителство; ремонт и поддържане на пътища; градски комуникации; научно-изследователска дейност; проучване; проектиране.

Сдружението се състои от следните дружества: Пътстрой 97 АД, ПСК Детелина ЕООД, ПП Хасково ЕООД, ПП Харманли ЕООД, ПП Свиленград ЕООД, ПП Крумовград ЕООД, АБ Транс ЕООД, АБ Сервиз EООД, АБ Строй ЕООД, АБ Превози ЕООД, Азмака ЕООД, Рай ЕООД, Алфа Ц ЕООД, с предмет на дейност: строителство, ремонт и поддържане на пътища, пътни съоръжения, градски комуникации, инфраструктурите около тях, научно-изследователска, проучвателна, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари.

Сдружението може да осъществи цялостния процес по изграждането на пътни обекти, както следва:

Проектиране на пътища и съоръжения;

Добив на инертните материали за направа на пътни основи, асфалтови смеси и бетонови разтвори;

Пътно строителство, включващо всички дейности по изграждането на земното и пътно легло, отводнителните съоръжения - водостоци, отводнителни окопи и дренажи, предпазни еластични огради;

Асфалтови работи - асфалтопроизводство, транспорт на готовата асфалтова смес, полагане и уплътняване; Вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.

Извършваните пътни и асфалтови работи са с високо качество и се извършват съгласно БДС и действащите технологични инструкции и правила.

Пътно ремонтните работи изпълнени от нас значително подобряват съществуващите параметри на настилката - равност, носимоспособност и други, осигурявайки сигурност и комфорт на пътуването.

Използваните материали са качествени, отговарящи на изискванията на действащите в страната стандарти, което гарантира здравината на пътните настилки и новоположения асфалтобетон.

Разполагаме с лицензирана лаборатория, която се намира на територията на асфалтовата база Крепост. Строително изпитвателната лаборатория (СИЛ) е звено към АБ АД Хасково и е пряко подчинена на Председателя на УС.

Тя изпълнява всички свои дейности при строго съблюдаване на конфиденционалност и независимост, съгласно принципите на добрата професионална практика. СИЛ има внедрена и работеща Система за Управление (СУ), съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO / IEC 17025 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране.

Има издаден Сертфикат за акредитация № 46 ли, валиден до 31.05.2012 година от Изпълнителна Агенция Българска Служба за Акредитация.

Дейностите, които извършва са в областта на пътно строителство, пътни конструкции, строителни почви и продуктите, които ги съпътстват - скални материали, почви, ест. пясък, битуми вискозни, смеси асфалтобетонни за пътни настилки, мин. брашно и съответно вземането на проби.