Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Начало > Строителство >
Автомагистрали ЕАД
Автомагистрали ЕАД
Адрес:
София, р-н Витоша, бул. Цар Борис ІІІ №215
Телефони:
024514460, 024514461
Уеб сайт:
E-mail:
info@avtomagistrali.com
Отрасъл:
Дейност:
Поддържане на автомагистралите на територията на Софийски, Пазарджишки, Пловдивски и Ловешки окръзи
Ключови думи:
Автомагистрали ЕАД, автомагистрала, далекопроводи, тунели, пътни връзки, пътища, пътостроене, пътно строителство

Автомагистрали ЕАД е дружество, чиято основна дейност е поддържане на автомагистралите на територията на Софийски, Пазарджишки, Пловдивски и Ловешки окръзи.

През 1983 год. със заповед № РД-08-225/17.05.1983 год. на Министъра на транспорта се образува, считано от 1.VІІ. към Главно управление на пътищата Управление за поддържане на автомагистрали - поделение на бюджетна издръжка, като юридическо лице със седалище гр.София и с предмет на дейност – поддържане на автомагистралите на територията на Софийски, Пазарджишки, Пловдивски и Ловешки окръзи.

Създаването му е наложено от необходимостта въведените в действие участъци от автомагистрала Тракия и автомагистрала Хемус да се поддържат от самостоятелно, специализирано поделение предвид по-особените изисквания за този клас пътища.

С решение на Софийски градски съд от 21.07.1994 година дружеството е регистрирано и вписано в Търговския регистър. От 01.08.1994 год. то започва да действа в съответствие с Търговския закон, осъществявайки от предмета си на дейност Поддържането на автомагистралите.

С разпореждане № 86 от 4 септември 1997 година на Министерския съвет е променена отрасловата принадлежност на Автомагистрали ЕАД и функциите на едноличния собственик на капитала на дружеството се упражняват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

През над двадесетгодишното съществуване /10 години като подделение на Главно управление на пътищата и 14 години като еднолично търговско дружество/, екипът на дружеството поддържа въведените в действие участъци от автомагистрала Тракия и автомагистрала Хемус /без участъка Варна – Девня/, а в отделни години – и други пътища от Републиканската пътна мрежа.

От 2000 година дейността по поддържане на автомагистралите се осъществява чрез открити търгове за извършване на обществени поръчки, съобразно разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Зимното поддържане на автомагистралите извършваме в съответствие с Инструкция за организация на работата по зимното поддържане на автомагистралите, одобрена от Главно управление пътища /сега АПИ/ и съгласувана с КАТ.

Ежегодно се подсигуряват необходимите количества химически материали /натриев хлорид и калциев хлорид/, разпределени в наличните складови площи.

Изготвя се оперативен план за зимното поддържане при непрекъснато денонощно дежурство на хора и техника.

Дружеството разполага със специализирани автомобили за разпръскване на химически материали /соли/ и със специализирана техника за разпръскване на овлажнена сол, както и за други химически вещества за борба с поледяването и прецизното им дозиране.