Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Начало > Строителство > Пътно строителство >
Автомагистрали Черно Море АД Шумен
Автомагистрали Черно Море АД Шумен
Адрес:
Шумен, ул. Алеко Константинов 8
Телефони:
054816100, 054830252
Уеб сайт:
E-mail:
office@amshumen.com
Дейност:
Пътно строителство
Ключови думи:
Автомагистрали Черно Море АД Шумен, строителство, ремонт, поддържане, пътища, пътни съоръжения, градски комуникации, инфраструктурата, строителни, инертни, материали, научноизследователска, проектанска, инвеститорска, инжинерингова
Автомагистрали Черно Море АД Шумен

Фирмата е основана през 1967 година като строително предприятие „Пътни строежи”. През 1989 г. с решение № 50/30.03.1989 година на Министерския съвет е преобразувана в ДФ „Автомагистрали – Черно море”, след което през 1991 г. е преобразувана в еднолично ООД с държавно имущество. С решение на ШОС от 1995 година ЕООД „Автомагистрали – Черно море” се преобразува в ЕАД „Автомагистрали - Черно море” с държавно имущество. С решение на ШОС от 1997 година ЕАД „Автомагистрали - Черно море” се преобразува в „Автомагистрали - Черно море” АД. 

Фирма “Автомагистрали - Черно море” е частно акционерно дружество, управлявано от Съвет на директорите. Член е на Камарата на строителите в България и Българска браншова камара „Пътища”. Основната строителна дейност се извършва на територията на Североизточна България, но през последните няколко години фирмата разширява дейността си по цялата територия в страната и в чужбина. Политиката на управленческия екип е насочена към постоянно обновяване на строителното оборудване, наемане на висококвалифицирани кадри, инвестиции в образованието и повишаване квалификацията на заетия персонал, разработване на утвърдени стипендиантски програми по специалности, ключови за развитието на работния процес в дружеството, сътрудничество със средните училища за подготовка на кадри – строителни техници и машинисти на пътно-строителна техника. 

За постигане на своите цели, за утвърждаването като социално отговорен партньор и за повишаване ефективността на производствените процеси, са утвърдени и въведени международните стандарти: ISO 9001:2000 - система за управление на качеството, OHSAS 18001:2007 - система за здравословни и безопасни условия на труд и ISO 14001:2004 - система за управление на околната среда. 

В основната си дейност дружеството разчита предимно на собствени машини и транспортни средства, които непрекъснато се обновяват с цел постигане на по-висока производителност. Фирмата притежава четири асфалтови бази, четири кариери за добив на инертни материали, оборудвани със съответната трошачна техника и транспорт, дванадесет бетонови възела, машинно-ремонтна работилница, диагностичен пункт за технически прегледи на МПС и пътна лаборатория. Фирмата произвежда всичко необходимо за основните си дейности - бетонови изделия, трошен камък за производство на бетон, асфалтови смеси и трошено-каменни настилки. 

Проектиране, строителство и рехабилитация на пътища;
Текущо и зимно поддържане на пътища и пътни съоръжения;
Проектиране и изграждане на хидромелиоративни обекти, водопроводи и канализационни системи;
Проектиране, изграждане, поддръжка и ремонт на пристанищни инфраструктури;
Изграждане и модернизация на детски и спортни площадки и съоръжения;
Благоустрояване и озеленяване;
Изграждане и реконструкция на църкви;
Премахване на незаконни обекти;
Укрепване на свлачищни зони;
Добив, преработка и продажба на трошени фракции;
Производство и продажба на асфалтови смеси;
Производство и продажба на бетон и бетонови изделия;
Инженерингова дейност;
Лабораторна дейност;
Ремонт и поддръжка на собствената строителна техника и транспорт;
Извършване на Годишни технически прегледи на МПС;
Транспортни услуги;
Услуги със специализирана строителна техника;