Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Агрокомплект ЕАД
Агрокомплект ЕАД
Адрес:
София, бул. Александър Дондуков 54
Телефони:
029883351, 029871645, 029873501, 029885037
Уеб сайт:
E-mail:
agrocom@agrocomplect-bg.com
Дейност:
Помпи и пречиствателни станции
Ключови думи:
Агрокомплект ЕАД, Помпи, пречиствателни станции, София

АГРОКОМПЛЕКТ "ЕАД -(Еднолично акционерно дружество 100% частно участие)- основано 1974

"АГРОКОМПЛЕКТ " ЕАД е специализирано инженерингово дружество в областта на напояването, хидро-техническото, хидромелиоративното и селскостопанско строителство.

Основната дейност е насочена, както следва:

Проучване и проектиране на хидротехнически, напоителни, селскостопански и индустриални обекти

Строителство и управление на:

  • хидротехнически обекти (язовири, водноелектрически централи, тунели, корекция и изграждане на речни корита, мостове) ;
  • хидромелиоративни обекти (дренажни и напоителни системи, помпени станции, рекултивация на земи ;
  • индустриални обекти (фуражни заводи, заводи за производство на брашно, силози за зърно) и друго гражданско строителство ;
  • агро-индустриални обекти в т.ч. селскостопански обекти и на хранително - вкусовата промишленост (отопляеми и слънчеви оранжерии, птицеферми, птицекланници, системи за контрол на ерозията).

Предоставяне на специалисти за:

  • оказване на техническа помощ и супервизия на обекти в чужбина;
  • обучение на оперативен и ръководен персонал.

Износ на "ноу-хау" производствени линии, комплектни обекти, електро-механично оборудване за водноелектрически централи, помпени станции, подстанции, електропреносни мрежи и резервни части.
С оглед на по-доброто използване на опита и професионализма на своя състав дружеството е формирало структура на звената си за изпълнение на отделните проекти .АГРОКОМПЛЕКТ притежава свое собствено проектанско направление. Дружеството има поделения в Дамаск/Сирия, Триполи/Либия и Багдад/Ирак.

"АГРОКОМПЛЕКТ " ЕАД е регистрирано в Централния консултантски регистър в Брюксел под N. C.C.R.22766, отговаря и е регистрирано в системата за качество ISO 9001.

Повече от 35 години "АГРОКОМПЛЕКТ" ЕАД поддържа активни бизнес отношения с водещи мождународни компании от Европа, Азия, Африка и Латинска Америка, което ни позволява да разширим пазара си, както и нашият опит.

"АГРОКОМПЛЕКТ " ЕАД е отворено за съвместна дейност и всякакъв вид междунородно сътрудничество с чуждестранни фирми на взаимоизгодна основа по отношение на реализацията на дългосрочни проекти в България и трети страни.

Искрен Цонев 
Изпълнителен директор