Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Анрад ООД
Анрад ООД
Адрес:
София, ул. Ст. Л. Костов 14
Телефони:
0899988900, 029621280
Уеб сайт:
E-mail:
office@anrad.bg
Дейност:
Строително дружество
Ключови думи:
Анрад ООД, строителство, поддръжка, ремонт, заснемане, конструктивно обследване, спортни съоръжения, алтернативни отоплителни системи, барбекю зони, градински пространства, жилищна сграда, anrad, stroitelstvo, remont, zasnemane, konstruktivno obsledvane, sportni suorajeniq
Анрад ООД

Анрад ООД е създадена през 2000г. със седалище в гр.София. Занимава се с ново строителство, поддръжка, ремонт и възстановяване на съществуващи сгради,  включително тяхното заснемане и конструктивно обследване.

Дружеството има опит в изграждането на жилищни, обществени, търговски и индустриални обекти, както и в други специфични строителни проекти, като пречиствателни и спортни съоръжения, алтернативни отоплителни системи, барбекю зони и градински пространства.

Фирмата използва иновативни методи на работа,  гарантиращи ефективност и ефикасност, както в икономически, така и в екологичен план.

АНРАД е динамична компания, синхронизираща работа си с европейските регламенти и актуалните стандарти по качество,  със силно изразено отношение към опазването на околната среда и  безопасните  условия на труд.

АНАРД  ООД,  като главен изпълнител с дългогодишен опит, работи с утвърдени подизпълнители, специализирани в конкретни дейности на строителния процес.

Дружеството се стреми към постоянно повишаване уменията и квалификацията на изпълнителския персонал и мотивиране към висок професионализъм на ръководния състав.

  

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВО, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА И ОКОЛНА СРЕДА НА „АНРАД“ ООД

        Ръководството на „АНРАД” ООД определи и документира настоящата политика, съдържаща основните цели и задължения на дружеството, чрез които се гарантира здравето, безопасността и сигурността на хората, опазването на околната среда, качеството на продуктите / услугите и съответствието с всички приложими изисквания за здраве, безопасност, опазване на околната среда, правни, качествени и други регулаторни изисквания.

Политиката на „АНРАД“ ООД е да осигури висококачествено, професионално и ефективно обслужване, което да гарантира удовлетворяването на всички изисквания на нашите клиенти, като едновременно с това осигури безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда. Това постижение ще доведе до осигуряване на ефективност, силен фокус както върху клиентите, така и върху служителите и повишаване на дългосрочната устойчивост и рентабилност в организацията.

За да постигнем тази бизнес етика и култура, използваме ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ на качеството, здравето и безопасността при работа и околната среда с цел:

Демонстриране и насърчаване на ангажираността с лидерството и личното участие, като по този начин се гарантира здравето и безопасността на нашите служители, опазването на околната среда и доставката на качествени продукти и услуги;
Определяне на целите за качество и измерване на резултатите, оценка и непрекъснато подобряване на процесите, услугите и качеството на продуктите чрез използване на ефективна интегрирана система за управление;
Да се даде възможност и да се подкрепят всички служители и подизпълнители с право да откажат да работят в ситуации, в които условията или практиките се считат за опасни;
Поддържане на бдителност и готовност за предотвратяване и, когато е необходимо, реагиране и ефективно управление на рискове, заплахи, инциденти и / или извънредни ситуации в областта на здравеопазването, безопасността, сигурността, околната среда и качеството;
Да отговарят на конкретните изисквания на клиентите и приложими стандарти, като по този начин гарантират постоянно удовлетворение на клиентите.
Да допринесем за устойчивото развитие чрез опазване на околната среда, социална отговорност и икономически прогрес.
ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  се наблюдава, измерва, оценява и подобрява непрекъснато чрез отговорността на висшето ръководство, като редовно докладва и съобщава за състоянието и ефективността на всички нива. ИСУ гарантира, че са всяка дейност генерира подходяща комуникация, контрол на работата и отговорни записи, в съответствие с рамката, установена в стандарти ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 и BS OHSAS 18001:2007, действащото законодателство и други изисквания.

Ръководството на АНРАД ООД,

ДЕКЛАРИРАМЕ

своята отговорност за реализиране на обявената политика по качество, здраве и безопасност при работа и околна среда  и осигуряване на необходимите ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато повишаване на ефективността на ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ . Чрез ръководство и подкрепа всички служители ще имат правилно разбиране за важността на функцията на ИСУ, включително и за отговорност им към  нейната ефективност и пряка връзка с успеха на дружеството.