Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Барс АД
Барс АД
Адрес:
Шумен, бул. Ришки Проход 66
Телефони:
054862784
Уеб сайт:
E-mail:
office@barsad.eu
Дейност:
пътното строителството със собствено и външно инвестиране и реализация на продукцията
Ключови думи:
БАРС, строителство, пътни, настилки, съоражения, ремонт, реконструкция, рехабилитация инфраструктура, производсво, асфалтови, смеси, поддържане, пътната мрежа, зимно, водопроводи, тръби, канализация, бетонови, стоманобетонови, PVC, тръби, тръбопроводи, хидромелиоративни, съоражения, благоустрояване, населени, места, веритикални, планировки, настилки, бетонови, плочи, бордюри, алеи, озеленяване, ремонт, жилищни, търговски, сгради, технически, преглед

Основната дейност е съсредоточена в пътното строителството със собствено и външно инвестиране и реализация на продукцията.

По отношение на високото строителство БАРС  АД  има предмет на дейност строеж на  сгради - жилищни и търговски, които  изпълнява самостоятелно с акт 16 и разрешение за ползване включително.

Фирмата работи съвместно  с екип  от висококвалифицирани проектанти, които извършват проучване, заснемане и проектиране на сгради; пътни настилки и съоръжения; бетонови и стоманобетонови конструкции; водопроводи, канализации, газопреносни и ел.мрежи и др. За изпълнението на различни видове строително монтажни работи има обособени отделни бригади със съответстваща квалификация на работещите в тях. Контролът по изпълнението  се осъществява  от супервайзор  или оторизиран представител на инвеститора в зависимост от вида на обекта и  изискванията  и приоритетите на  възложителя.

БАРС АД разполага с  тежка и лека механизация за изпълнение на видовете СМР и  собствена ремонтна база с квалифицирани служители за поддръжка и ремонт на техниката. Тежката механизация включва собствена техника за извършване на земни работи, направа на пътни настилки и асфалтополагане.
Работим с постоянен квалифициран персонал, постоянни доставчици и подизпълнители, което е гаранция за качествено и своевременно изпълнение на всички поети ангажименти.

 Фирма БАРС  АД е с авторитет и стабилно завоювани позиции в "Дирекция архитектура и градоустройство" при Община Шумен, Агенция „Пътна  инфраструктура" София, ОПУ - гр.Шумен; МРРБ - София; В и К  ООД - Шумен и др. инвеститори  и инстанции, с чиито специалисти работим безпроблемно и в тясно сътрудничество.

БАРС АД прилага система за управление на качеството по европейски стандарт  ISO 9001 : 2008 от 04.05.2006 година, Система за управление на на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие със стандарт BS OHSAS 18001:2007, Система за управление на околната среда ISO 14001:2004 и Система SА 8000 : 2008 за социална отговорност. Редовен член е на Българската строителна камара от 26.04.2002 г.

Притежава Атестат № 487  от септември 2007 година  от Министерството на регионалното развитие  и благоустройството  и е редовен член на Българската Строителна  Камара и Българската Браншова Камара "Пътища " от  юли 2006 година. Член на Професионалния регистър на строителите за строежи от І, ІІ, ІІІ, ІV и V група с Протокол № 0235/27.07.2010 година.