Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Бургаспътстрой АД
Бургаспътстрой АД
Адрес:
Бургас ул. Цариградска 30, ет.4
Телефони:
056844436, 056846136
Уеб сайт:
E-mail:
office@bsroadconstr.com
Дейност:
Пътно строителство
Ключови думи:
Бургаспътстрой АД, строителство, ремонт, пътната мрежа, кариерни инертни материали, асфалтобетонови смеси, лабораторни изпитвания, строителни машини, автотранспорт, кариера, андезитови туфи, пепелни туфи, туфити
Бургаспътстрой АД

БУРГАСПЪТСТРОЙ АД е сред водещите пътно-строителни фирми в Югоизточна България. Дружеството е основано с Разпореждане № 25 на Министерския съвет от 27.04.1993 г. и се явява правоприемник на част от активите и опита на Пътно управление гр.Бургас. 

Първоначално е регистрирано като ЕООД, а в последствие е преобразувано в Акционерно Дружество. 
 
Предмет на дейност:
 
Строителство, ремонт и поддържане на пътища и мостове, сгради и съоръжения; текущ ремонт и зимно поддържане на пътната мрежа; производство и продажба на кариерни инертни материали и асфалтобетонови смеси; лабораторни изпитвания; услуги със строителни машини и автотранспорт. 
 
БУРГАСПЪТСТРОЙ АД Е ЕДИН ДОБЪР ПАРТНЬОР В ПЪТНОТО ДЕЛО. ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ!

Персонал
Персонал по категории    
Наети лица по трудово правоотношение за последната финансова година /среден списъчен брой/    301
Ръководители    9
Аналитични специалисти    10
Приложни специалисти    27
Помощен персонал    13
Квалифицирани производствени работници    24
Оператори на машини и съоръжения    119
Нискоквалифицирани работници    99

Кариери

Кариера Айтос
Местонахождение: гр.Айтос,Бургаска област
Вид на материала: пепелни туфи и туфити
Мощност на запасите към 01.01.2009 г: 1 337 775 куб.м 
 
Кариера Карнобат Среден кайряк
Местонахождение: гр.Карнобат, Бургаска област
Вид на материала: андезитови туфи
Мощност на запасите към 01.01.2009 г: 7 949 074 куб.м.