Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Начало > Инвестиране и надзор >
Българска Фондова Борса - София АД
Българска Фондова Борса - София АД
Адрес:
София, ул. Три уши 6
Телефони:
029370934, 024001134
Уеб сайт:
E-mail:
bse@bse-sofia.bg
Дейност:
Българска Фондова Борса
Ключови думи:
Фондова Борса, София, Публично дружество, Лицензирано, Финансови Инструменти
Българска Фондова Борса - София АД

Българска Фондова Борса - София АД е публично дружество, лицензирано от Комисията за финансов надзор като регулиран пазар на финансови инструменти и към настоящия момент е единствената действаща фондова борса в страната.

Предметът на дейност на дружеството е: организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. Системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на ЗПФИ и актовете по прилагането му.

Продукти

БФБ-София АД предлага широко разнообразие от информационни продукти и услуги, свързани с търговията с финансови инструменти, допуснати до търговия на Борсата. Предоставената за разпространение борсова информация е под формата на стандартизирани пакети, които са разработени да задоволят потребностите на потенциалните корпоративни клиенти на Борсата, а именно: информационни агенции, инвестиционни посредници и емитенти. БФБ-София изготвя ежедневни и месечни бюлетини, които се предлагат на български и английски език. В допълнение се изчисляват четири борсови индекса - SOFIX, BG40, BGTR30 и BGREIT. 

БФБ-София чрез дъщерното си дружество Сервиз Финансови Пазари ЕООД предлага информационния продукт - X3 News. X3 News е специализирана медия, чрез която публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа могат да изпълняват законовите си задължения по оповестяване на обществеността на регулираната по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа информация. X3 News осигурява оповестяването на информацията по недискриминационен начин, който осигурява достигането й едновременно до възможно най-широк кръг лица, сигурност на връзката, елиминиране на риска от изкривяване на данните, недопускане на неоторизиран достъп и сигурност на източника на регулираната информация.

От Април 2008г. се предлага приложението за финансов анализ X3Analyses, разработено и поддържано от Балкан Сървисис ООД и Сервиз Финансови Пазари ЕООД. X3Analyses предоставя високо надеждни финансови анализи и аналитични инструменти за осъществяване на точни и достоверни оценки на ценните книжа, които се търгуват на Българска Фондова Борса - София. Основната цел на X3Analyses е да помага на инвеститорите, превръщайки финансовия анализ в бърза и лесна задача.

Търговия

Основната мисия на БФБ-София АД е да съдейства за създаването и развитието на организиран капиталов пазар, който да осигури на борсовите членове и техните клиенти равен достъп до пазарната информация и еднакви условия за участие в търговията с финансови инструменти.

БФБ-София организира и поддържа система за търговия с финансови инструменти, разработва и развива допълнителни продукти и услуги за инвеститорите.

Системата за търговия на БФБ-София e Xetra®. Последната е въведена на 16.06.2008 г. и заменя функциониращата до този момент търговска система RTS. Новата система е една от най-модерните в технологично отношение системи в света и въвеждането й благоприятства развитието на местния пазар. Xetra® предоставя повече разнообразни функции и поддържа повече видове поръчки, като по този начин дава възможност за много по-разнообразни стратегии от страна на инвеститорите.

БФБ-София има разработена системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет (COBOS) за улесняване подаването на поръчки за покупко продажба на финансови инструменти от инвеститорите. От своето въвеждане през 2003 г. до днес Системата е обект на постоянно подобряване и развитие. Експертите на Борсата регулярно извършват подобрения и нововъведения в системата, включват се допълнителни модули, повишава се качеството на работа на системата, добавят се функционалности.

Емитенти

Привличането на нови емитенти за търговия на Борсата e сред основните приоритети на БФБ-София, като предлагането на качествени емисии финансови инструменти е ключ към решаването на проблема с ниската ликвидност на българския капиталовия пазар.

БФБ-София организира различни пазари в зависимост от качествени и количествени критерии към емитентите и техните емисии. Някои от пазарите са разделени на различни сегменти в зависимост от вида на ценните книжа, както и специфични изисквания към емитентите по отношение на акционерната им структура, финансови показатели, ликвидност и разкриване на информация. Пазарите, организирани от Борсата, са Основен пазар BSE и Алтернативен пазар BaSE. 
 

Членство

Членове на Българска фондова борса-София могат да бъдат инвестиционни посредници, получили лиценз при условията и по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности и банки, които по занятие предоставят инвестиционни услуги и/или извършват инвестиционни дейности, получили лиценз за извършване на такива услуги и дейности от Българската народна банка.

Членовете на БФБ-София са напълно равнопоставени и имат еднакви права и задължения.

Чрез търговската платформа XETRA членовете на БФБ-София получават възможност да търгуват на една от най-модерните в света платформи, притежаваща богата гама от функции, многообразие от видове поръчки и възможности за прилагането на разнообразни инвестиционни стратегии.