Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
ВиК - Златни пясъци ООД
ВиК - Златни пясъци ООД
Адрес:
Варна, К.к. Златни пясъци
Телефони:
052355326, 052355237, 052355536
Уеб сайт:
E-mail:
office@vik-goldensands.com
Дейност:
Експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи
Ключови думи:
канализационни системи, водоснабдителни системи, отпадъчни води, сондажно стопанство, помпено стопанство, водоизточник, питейно-битови нужди, кладенци, минерална вода, каменинови тръби, бетонни тръби, PVC
ВиК - Златни пясъци ООД

ВиК операторът ВиК - Златни пясъци ООД се обособява като самостоятелна стопанска единица на 29.10.2002 година и е правоприемник на Комплект сервиз Златни пясъци ООД. 

ВиК - Златни пясъци ООД, град Варна е с регистрация по фирмено дело №2185/2002 г., том 269, търг. регистър 1, партида №27, стр.116 с решение №1955/24.03.05 г. на ВОС, ЕИК 103783378 BG, със седалище и адрес на управление: град Варна, к.к. Златни Пясъци, адм. сграда Рила и предмет на дейност: експлоатация, поддържане на водоснабдителни и канализационни системи в к.к. Златни пясъци, предоставяне на инженерингови услуги. Собствеността на ВиК - Златни пясъци ООД е 100% частна собственост. Фирмата се представлява от Веселин Черкезов, управител.

Фирмата обслужва територията на курорт Златни пясъци с водоснабдителни и канализационни услуги. Пречистването на отпадъчните води се осъществява от ВиК Варна ООД, тъй като пречиствателната станция, намираща се в к.к. Златни пясъци е собственост на ВиК Варна ООД. 

Разходите за заплащане на услугата на ВиК Варна ООД са отчетени като разходи за обеззаразяване в услугата отвеждане на отпадъчните води.

Цялостната дейност се координира и направлява под ръководството на Управителя на Дружеството. Обособени са: счетоводно-икономически отдел, аварийно-диспечерски отдел, отдел – контрол и инкасо вода, отдел - сондажно и помпено стопанство, които са в постоянно взаимодействие помежду си.

Основната мисия на ВиК оператора е водоснабдяване и канализация на курорта Златни пясъци. Стратегията е насочена за предоставяне на най-високо качество на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на курорта и своевременно присъединяване на всички нови потребители към водоснабдителната система на дружеството. 

В писмо от РИОСВ – Варна от 31.05.2004 година има предписание ВиК Златни пясъци ООД да не издава разрешения за включване в канализацията на комплекса на битови отпадни води от нови обекти, без съгласието на ВиК Варна ООД.

Стратегията на ВиК оператора за работа с потребителите се реализира с план за подобряване на качеството на обслужването с оглед достигане изцяло на приложимите европейски стандарти. Вземат се превантивни мерки за напълно безаварийно обслужване чрез поддържане на водоснабдителната и канализационната система.

Атестат за това е, че за изминалите години няма постъпили жалби на потребители. Стратегията на ВиК оператора за работа с потребителите е насочена за запазване на тази тенденция. ВиК операторът разполага с аварийно-диспечерски отдел с непрекъснат режим на работа, както и необходимата за обслужване техника в добро състояние.

ВиК операторът осигурява предоставяне на основните ВиК услуги на около 15 хил. потребители по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги чрез своите системи и съоръжения, свързани с:

Водоснабдяване 
Дружеството използва два водоизточника, за които има две разрешителни за водоползване (Разрешително за сондаж P-3Х № 01610161/27.10.2008 година и Разрешително за сондаж P-70Х № 21610010/21.02.2012 година), в които е посочено, че водата е минерална първа и втора категория, годна за питейно-битови нужди.

Водоснабдителна система
Като активи ВиК операторът експлоатира 30.5 км външни водопроводи, 4.5 км вътрешна водопроводна мрежа или общо 35 км водопроводи. Водопроводната система е изградена от над 90 % полиетиленови тръби с диаметри от Ǿ 63 до Ǿ 400.

Водата е от дълбокосондажни кладенци минерална вода първа и втора категорията и се аерира, хлорира и филтрира.
В региона на ВиК оператора подаваната питейна вода е с висок процент на стандартност, съгласно Наредба N:009/2001 година по Закона за водите. 

Въз основа на осреднени данни от анализите на РИОКОЗ (Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве) пробите вода, изпращани всяко тримесечие в Министерството на здравеопазването за 2012 година по микробиологически и по физикохимични показатели имат 100% стандартност.

Канализация
ВиК - Златни пясъци ООД поддържа и експлоатира канализационната система на територията на курорта, негова собственост в пълна степен на изграденост на мрежата.
Канализационната система е изградена от каменинови тръби, бетонни тръби, PVC и коругиран полиетилен от Ǿ 160 до Ǿ 1000, около тридесет и пет км. 

Част от канализационна мрежа е подменена. Предстои реконктрукция и подмяна на останалата част.
ВиК операторът напълно постига непрекъснатост на водоснабдяването като ежегодно планираните прекъсвания са 2 пъти годишно.

Замърсеността на цялото количество отпадъчни води от комплекса е от битов характер.