Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Водоканалстрой ООД
Водоканалстрой ООД
Адрес:
Бургас, ул. Хан Аспарух 44
Телефони:
0889506990
E-mail:
office@vodokanalstroyood.com
Дейност:
Инженерингово изпълнение на външни ВиК мрежи.
Ключови думи:
Водоканалстрой ООД, Водоканалстрой, ВиК мрежи, помпени станции, хоризонтални сондажи, вик Бургас, ВиК инфраструктура, инженерингови решения, включващи проучване, проектиране , технико-икономически анализи, проектиране ВИК, инженерингови решения Вик, сондажи, сондажи Бургас, помпени станции Бургас, басейни , басейни Бургас, Багери, Камиони, превозни средвства Укрепваща техника, сондажна техника, Техника за уплътняване, Водопонизителна техника, Ел. агрегати , машини за заваряване, Спомагателно обурудване

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ  ДЕЙНОСТТА НА

„ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД

 

         Фирма „Водоканалстрой“ ООД е регистрирана през 1997 год.

Предмет на дейност на дружеството е инженеринговото изпълнение на ВиК мрежи (използвайки и техника за укрепване на изкопи), хоризонтални сондажи, помпени станции, басейни и др. като се е утвърдила не само в Бургас, а и в голяма част от Източна България.

Пазарните предимства на "Водоканалстрой" ООД се дължат на:

 • използване на добри строителни технологии и модерно оборудване;
 • предлагане на висококачествени услуги и продукти;
 • добронамерени търговски взаимоотношения с бизнес партньорите си.

"Водоканалстрой" ООД е дружество, ръководено от Управителен съвет състоящ се от трима членове в това число двама Управители, които управляват по отделно и заедно с точно определени отговорности в длъжностни характеристики.

Изграждането на ВиК инсталациите на обектите се осъществява по техническа документация и утвърдени строителни документи.

Стратегията на "Водоканалстрой" ООД е съобразена с пазарните тенденции и икономическите условия в страната. Винаги е търсено оптимално съотношение между високо качество и приемлива цена с цел най-пълно удовлетворяване на изискванията на потребителите.

Ръководството има утвърдена политика и цели по качеството. Провежда правилна кадрова политика чрез подбор на персонала, обучение, информираност.

Дружеството има съобразена със съвременните изисквания организационно-функционална структура, която създава предпоставки за ефективност на системата за управление на качеството и реализиране на документираната политика и планираните цели.

В съвременните пазарни условия на засилващата се конкуренция на пазара и непрекъснато повишаващите се изисквания на потребителите, политиката по качество на дружеството е удовлетворяване на клиентите,

чрез непрекъснато определяне и задоволяване на техните изисквания и очаквания с непрекъснато следене за тяхното изпълнение и подобряване.

За постигането на тази цел и за получаването на по-добри финансови резултати ръководството на дружеството работи за :

 • Лоялност и ориентираност към настоящите и бъдещи клиенти.
 • Повишаване на потребителските качества на продуктите.
 • Осъществяване на взаимно изгодни връзки с доставчиците и клиентите и поддържане на ефективно партньорство в процеса на съвместна работа.
 • Създаване на ефикасна организация на управление на дружеството, чрез която да се осъществява гъвкаво и бързо реагиране при промяна на условията на пазара.
 • Оптимизиране на разходите и времето за изпълнение на поръчките.
 • Прилагане на действия за набиране на обективна информация и за анализ на данните за ефективността на процесите и удовлетвореността на клиентите, с оглед планиране и реализиране на непрекъснати подобрения
 • Участие на целия персонал, от висшето ръководство до изпълнителските кадри, за постигане на по-добра дисциплина и персонална отговорност за качеството, чрез осигуряване на мотивация, обучение и квалификация на персонала.
 • Непрекъснато следене и осигуряване на законовите и нормативни актове валидни за дейностите упражнявани от фирмата