Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Начало > Строителни материали > ВиК и ОВ инсталации >
Водоснабдяване и канализация ООД - Дупница
Водоснабдяване и канализация ООД - Дупница
Адрес:
Дупница, ул. Неофит Рилски 9
Телефони:
070133424
Уеб сайт:
E-mail:
vik_dupnitsa@abv.bg
Дейност:
Водоснабдяване и канализации
Ключови думи:
Водоснабдяване и канализации, водоснабдяване, вик, вик услуги, Дупница
Водоснабдяване и канализация ООД - Дупница

Водоснабдяване и канализация - Дупница ЕООД, гр.Дупница е търговско дружество по смисъла на Търговския закон, а община Дупница собственик на 100 (сто) % от капитала на дружеството.

Дружеството е учредено с решение на Кюстендилския окръжен съд по ф.д.451/1989 г., с предмет на дейност проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителната и канализационната системи на територията на община Дупница, със седалище и адрес на управление: гр.Дупница, ул.Неофит Рилски 9 .В и К - Дупница ЕООД е В и К оператор по смисъла на ЗВРКУ и предоставя услугите доставяне вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води.

Дружеството извършва своята дейност на територията на община Дупница:

  • обслужвана територия - 359 кв.км;
  • потребители – 55 240 души;
  • обслужвани населени места – 17 бр;

 

Общински център на община Дупница е е гр.Дупница. В общината се включва още 16 кметства: с.Баланово, с.Бистрица, с.Блатино, с.Грамаде, с.Делян, с.Джерман, с.Дяково, с.Крайни дол, с.Крайници, с.Кременик, с.Палатово, с.Пиперево, с.Самораново, с.Тополница, с.Червен брег и с.Яхиново.

На територията на която оперира В и К оператора, към момента на изготвяне на бизнес плана все още има потребители които не са присъединени към водоснабдителната и канализационна система, като нивото на покритие е над 96%. Голяма част от отведените отпадъчни води се отвеждат и пречистват в пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) изградена до с.Джерман и обслужваща гр.Дупница, останалите се заустват в повърхностнотечащи води.

Визията на ръководството е постигането на високи нива на качеството на предоставяните услуги при осигуряване на баланс между интересите на дружеството, обществото и природата в условията на динамично променяща се правна, демографска, социална и икономическа среда.

Мисията на дружество е: Ние възнамеряваме да осигурим качествено и непрекъснато водоснабдяване и канализация на потребителите на нашите услуги, съгласно изискванията на европейските директиви за качество и социална поносимост, осигурявайки положителни икономически резултати за дружеството.

Стратегическата цел на нашето дружество е до 2018 г. да осигурим качествено и непрекъснато водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за всички наши потребители, като осигурим рентабилност от нашата дейност средно за периода.