Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Начало > Строителни материали > ВиК и ОВ инсталации >
Водоснабдяване и Kанализация - Враца
Водоснабдяване и Kанализация - Враца
Адрес:
Враца, ул. Ал. Стамболийски 2
Телефони:
092669811, 0889316774
Уеб сайт:
E-mail:
vik_vratza@abv.bg
Дейност:
Водоснабдяване и канализация
Ключови думи:
Водоснабдяване и канализация, вик Враца, строителство, вик услуги Враца, вик Враца
Водоснабдяване и Kанализация - Враца

"В и К" Враца има 45-годишна история. Изграждането на ВиК-мрежата във Враца и селищата от региона през годините върви бавно и постепенно като строителството на нови водопроводи и съоръжения е подчинено на опитите да се преодолее водния дефицит. Недостигът на вода е характерен за района и се превръща в основен проблем, който стои пред града десетилетия наред.

До края на 19 век населението на град Враца се снабдява с вода за питейно-битови нужди от местни извори и дворни кладенци, като са изградени и обществени чешми в отделни квартали.

В началото на 20-ти век се проучват, каптират и изграждат водопроводи от изв. "Лудо езеро", "Манастирски дол" и извор "Медковец", като са изграждани и съответните водоеми. През този период се поставя и началото на съвременното водоснабдяване на по-големите населени места в региона - Мездра, Оряхово, Бяла Слатина, село Камено поле и др.

С всеки етап от изграждане на новите водоизточници, целта е била нормално водоснабдяване на гр. Враца и останалите населени места в областта, в съответствие с действащите водопотребителни норми.

До средата на 20-тото столетие броя на населените места с централно водоснабдяване е съвсем малък. Следва период на интензивно проучване и каптиране на извори, както и сондиране на кладенци, изграждане на водопроводни мрежи и съоражения, водоеми и помпени станции. Поставя се началото на групово водоснабдяване на няколко населени места от един водоизточник. През 1964 година започва изграждане на Водоснабдителна система "Среченска бара" за направления Враца и Монтана и прилежащи населени места. Тогава се проектират и изграждат водоснабдителни системи "Кобиляк", "Софрониево", "Оряхово - Селановци", "Камено поле", а по-късно и "Бъркачево" , " Баница-Тишевица", "Старо село-Роман" и др.

До 1950 година водопроводите са основно чугунени и стоманени, след 1955 година навлиза използването на етернитовите тръби, първоначално внос, а след това и българско производство. По това време за голяма част от водоснабдяването на населените места са изготвяни проекти само от водоизточника до дворните отклонения по утвърдени застроителни регулационни планове. Едва през 1981 година е изготвен Технико-икономически доклад за водоснабдяването на населените места.

Днес, в област Враца централно водоснабдяване имат всички населени места с изкл. на малките селища като с. Галово, село Средни рът, село Марково равнище и село Караш, за чието водоснабдяване има изготвен проект.

“Водоснабдяване и канализация” ООД, Враца е регистрирано на 18.11. 1991 година с решение на Врачанския окръжен съд. Първоначално дружеството е 100% държавна собственост като функциите на принципал на държавната собственост се изпълняват от министъра на строителството и регионалното развитие. През 1998 година с решение № 1987 на Врачанския окръжен съд от 2.12.1998 година “Водоснабдяване и канализация” Враца е преобразувано от еднолично ООД в дружество с отграничена отговорност чрез прехвърляне на дялове от капитала на дружеството от министъра на регионалното развитие и благоустройство на общините от областта. По този начин е създадена новата структура на собственост на дружеството. В нея 51% принадлежи на държавата, в лицето на министъра на регионалното развитие и благоустройството и 49% на общините от Врачанска област, с изключение на община Козлодуй, която няма дял в собствеността на дружеството.