Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Водстрой 98 АД
Водстрой 98 АД
Адрес:
София, ул. Шандор Петьофи 13 15
Телефони:
029809885
Уеб сайт:
E-mail:
office@vodstroi98.com
Дейност:
Строителство, пътно строителство
Ключови думи:
Водстрой 98 АД, Строителство, монтажни дейности, Водстрой 98 АД, пътно стройтелство, градско строителство, водстрой, водстрой 98, Водстрой, Водстрой 98, проектиране, реконструкция, производство строителни продукти, благоустройство, инфраструктура, паметници на културата

Акционерно дружество Водстрой 98 е основано през 1998 година в град Сливен, като правоприемник на Държавното предприятие Водно строителство. Дружеството запазва и развива добрите си производствени практики, създадени през годините. Дейността на фирмата е реализирана в следните направления: 

Проектиране, изграждане и инженеринг на промишлени и граждански обекти:

•    водопроводни и канализационни мрежи.
•    хидротехнически и хидромeлиоративни съоръжения.
•    пречиствателни станции и други съоръжения за опазване на околната среда.
•    благоустройство и инфраструктура, включително преносни и разпределителни мрежи и съоръжения към тях в областта на енергоснабдяването, топлоснабдяването и газоснабдяването.
•    нови жилищни комплекси.
•    туристически обекти и хотели.
•    представителни офиси за банки и административни сгради.

Политиката на фирмата е максимална ангажираност на работещите във фирмата, оптимизиране на процесите и дейностите във фирмата за постигане на високо качество, безопасна работа и защита на околната среда, отчитайки изискванията на всички заинтересовани страни. Следи се за ефективното използване на материални, човешки и финансови ресурси и капитали, съобразно потребностите на клиентите, дружеството и всички заинтересовани страни.

Вземането на стратегически и оперативни решения е въз основа на факти и постигане на баланс между желано/възможно в контекста на осигуряване на качеството, осигуряване на здраве и безопасност при работа, както и опазване на околната среда. Непрекъснато подобряване на предлаганите продукти и услуги се дължи на натрупване и прилагане на практически опит и умения от екипа на Водстрой 98 АД.

Стремим се към мотивираност и съпричастност на персонала към извършваната работа за постигане на добри резултати чрез разясняване и осъзнаване от страна на работещите какви са отговорностите на дружеството и какви са поетите ангажименти. Съблюдава се за извършване на дейностите, без инциденти, злополуки или професионални заболявания, щадящи околната среда.

Във фирмата постоянно работят 286 специалисти с голям професионален опит и участие в изграждането на обектите, като в зависимост от моментното натоварване числеността на персонала достига 382 служители. Компанията разполага с необходимият човешки, технически и управленски потенциал за извършване на строително монтажни работи в обем над 100 000 м2  застроена площ годишно.

Едновременно със строителството предприятието развива и производствена дейност. Произвеждат се инертни материали,  бетонови смеси, строителни разтвори, тераколит и гипсово лепило, стоманени тръби и фасонни части, канализационни тръби, заготовки от стомана, тротоарни плочи и бордюри, бетонови и термопанели и тръби, дърводелски изработки, мобилни гаражни клетки, бетонови тухли, метални конструкции и др.

Високата репутация на Водстрой 98 АД и растящото пазарно присъствие са резултат от качеството на строително-монтажните работи, кратките срокове на тяхното изпълнение, оптималната пазарна цена и лоялността към клиенти и партньори. Квалифицираните специалисти работещи в компанията, гарантират със своя професионализъм високото техническо и качествено равнище на производството.