Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Геострой инженеринг ЕООД
Геострой инженеринг ЕООД
Адрес:
гр. Ямбол, ул. Ормана 34
Телефони:
046663222
Уеб сайт:
E-mail:
geostroy@geogroup.org
Дейност:
Топографо - геодезически работи
Ключови думи:
Геострой инженеринг ЕООД, Геострой инженеринг, нивелация, кадастрални планове, трасиране, строително-монтажни работи, строителството, строителство на пътища

"Геострой инженеринг" ЕООД, гр. Ямбол е регистрирана през 1992г с основни дейности: топографо-геодезически работи /нивелация, кадастрални планове, трасиране и др/, извършване на всички видове строително-монтажни работи в строителството и др.

 „Геострой инженеринг” ЕООД е компания с традиции, добра репутация и дългогодишен опит в:

1. Строителството на жилищни и обществени сгради, търговски обекти, промишлени сгради, бензиностанции и газстанции;

2. Подготовка и поддръжка на карти за възстановяване на земи и гори на територията на съдебни райони Ямбол, Сливен и Карнобат. Фирмата изработва кадастрални карти и кадастрални регистри за град Ямбол. Прави също геодезични снимки на всички видове обекти за кадастрално регистриране; геодезически дейности в проектирането и строителството; трасиране на имотни граници; делби на поземлени имоти и др.

3. Ремонт на водоснабдителни и канализационни системи и екипировка;

4. Строителство на пътища;

5. Геострой Инженеринг ЕООД разполага с богат автопарк от строителни машини и специализирани автомобили, квалифицирани служители и строителни работници.

Фирмата извършва услуги със собствена механизация и автотранспорт.

• Фирмата е включена в списъка на фирмите правоспособни да извършват дейности по кадастъра със Заповед № 1170/08.11.2001г на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
• Фирмата е вписана в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен № 0050491 на Комисията за защита на личните данни.
• Сключени договори за изпълнител и подизпълнител на големи обекти
• Квалифицирани служители
• Висококачествените строителни материали, с които работи фирмата са доказани във времето.
• Високо качество и надеждност на предлаганите специализирани машини;
• Внедрена е СУК ISO 9001:2008

''ГЕОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ'' ЕООД е вписано в Централния професонален регистър на строителя при Камарата на строителите в България има право да строи следните видове сторежи и извършва следните видове СМР:

1. Първа група – строежи от високото строителство, прилежаща му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения; строежи от първа до пета категория ( с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.5 и т.1.2.3.) – Удостоверение № І-002234

2. Втора група – строежи от транспортната инфраструктура – строежи от втора до четвърта категория – Удостоверение № ІІ-000535

3. Трета група – строежи от енергийната инфраструктура – строежи от трета категория – Удостоверение № ІІІ-000520

4. Четвърта група – стоежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда – строежи от втора и трета категория – Удостоверение № ІV-001195;

5. Пета група – отделни видове СМР съгласно НКИД позиця 45 строителство с цифров код: 45.11; 45.12; 45.21; 45.22; 45.23; 45.24; 45.25; 45.31; 45.32; 45.33; 45.34; 45.41; 45.42; 45.43; 45.44; 45.45; 45.50 – Удостоверение № V-001486

Строителният процес се извършва под постоянен контрол на управителя на компанията и непрекъснато присъствие на технически ръководител на съответния обект, който е и свързващо звено с външните контрагенти и проектантите по съответните части. Не се възлага строителството на други субекти, с изключение на етапи от довършителните работи, за които се изисква тясна специализация – инсталации, детайли и др. подобни.

Компанията е изградила отлични взаимоотношения и работи в синхрон с доказали професионализъм, доставчици на материали и специализирани услуги в строителството.