Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
ЕН АР Консулт ЕООД
ЕН АР Консулт ЕООД
Адрес:
Хасково, бул. България над реката 3
Телефони:
038666920
Уеб сайт:
E-mail:
office@enarconsult.com
Дейност:
Строителен надзор
Ключови думи:
ЕН АР Консулт ЕООД, ЕН АР Консулт, инвестиционни проекти, сертификационен одит, опазването на околната среда, сертифициране на сгради, енергийната ефективност
ЕН АР Консулт ЕООД

ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД – Хасково ЕИК 126 720 807 е регистрирано през  2006 година с Решение на ХОС (Хасковски Окръжен съд) първоначално като дружество с ограничесна отговорност по фирмено дело №369 по описа за 2006 година със седалище град Хасково, бул. България – над реката 3, с предмет на дейност: Извършване на консултанска дейност по смисъла на Закона за устройство на територията в проектирането и строителството, включително дейност по изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти, координация на строителният процес до въвеждане на строежите в експлоатация.

Дружеството е лицензирано да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и /или упражнява строителен надзор  с Лиценз № 000526/12.10.2006 година  от Министърът  на регионалното  развитие и благоустройство на основание чл. 166 ал 2 от ЗУТ  със срок на валидност до 12.10.2011 година. С лиценз №ЛК-000526/12.10.2006 година е продължен срока – до 12.10.2016 година Със Заповед №РД-02-14-2380/17.11.2011 г. е извършена промяна в леценза, с която е вписана промяната на формата на дружеството на ЕООД.

Дружеството е член на БААИК /Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти/ – София  от  2006 година до сега, и пълноправен член на Европейската федерация на инженерите-консултанти /FIDIC и EFCA/.

На 26 Април 2010 година фирмата успешно преминава през сертификационен одит проведен от одитори на Moody International Certification GmbH за въвеждане на Система за управление на качеството съгласно международния стандарт ISO 9001:2008. Дружеството притежава също и сертификат ISO 14001:2004, който е един от най-популярните стандарти за системи за управление и е приложим за всяка организацията, като е доказателство за висока ангажираност по отношение на опазването на околната среда.

Прилагайки системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 ЕН АР Консулт ЕООД  цели максимално спазване на нормативните изисквания, предотвратяване на инциденти и злополуки, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

На 14.10.2010 година с Лиценз №00236, издаден от изпълнителният директор на Агенция за енергийна ефективност, дружеството е лицензирано за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно Закона за енергийната ефективност.

В условията на пазарна икономика фирмата ни се реализира успешно и работи с клиенти, разчитащи на надеждната техника и перфектното обслужване.

Основни клиенти на фирмата са физически  и юридически лица от област София, Хасково, Свиленград, Тополовград, Харманли, Ивайловград, Пловдив, както и общински и държавни администрации и дружества.

Фирмата разполага с достатъчен брой квалифицирани специалисти за изпълнение на дейността си и качествено реализиране на Консултантски услуги. Специалистите от основния списък на ЕН АР Консулт ЕООД са доказани експерти в своята област и притежават дългогодишен опит в строителството на граждански и инфраструктурни обекти.