Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
ИКюИ Контрол ООД
ИКюИ Контрол ООД
Адрес:
София, ул. Крум Попов 24, ет.3
Телефони:
028653285, 024392138
Уеб сайт:
E-mail:
office@eqecontrol.com
Дейност:
Строителен надзор
Ключови думи:
строителен надзор, оценка за съответствието, супервизия, управление на проекти, консултации по FIDIC, разрешаване на спорове, инвеститорски контрол, управление на качеството, инвестиционни проекти, консултации в строителството, независим надзор, разрешение за строеж, технически паспорт, проектиране, искове по FIDIC, инженерна практика, промишлен обект, строителен проект
ИКюИ Контрол ООД

ИКюИ Контрол ООД е дружество в групата на ABS Consulting и е създадено от ИКюИ България АД за осъществяване на независим строителен надзор в съответствие с българското законодателство. ИКюИ Контрол ООД е учредено през 2000 година като дъщерна компания на ИКюИ България АД.

ИКюИ Контрол ООД е част от дейността на EQE International Inc.
в България, които датират от 1992 година със създаването на ИКюИ България АД, за да осигури пълен обхват от услугите на EQE International Inc. на местния български и регионален пазар.
От началото на 2000 година, EQE International, Inc. е част от ABS Consulting Inc. www.absconsulting.com - една от най-големите корпорации, осъществяващи услуги по сертифициране, оценяване съответствието, верификация и управление на проекти http://energiaiecologia.org/download/139-1.pdf.

ИКюИ България АД www.eqe.bg e българско акционерно дружество, регистрирано през 1992 година в София съгласно Търговския закон, с мажоритарен акционер ABS Consulting Inc. (САЩ), която през 2000 година купи традиционния акционер EQE International Inc. Българското дъщерно дружество ИКюИ България АД използва най-съвременни подходи, методи и програмни продукти, аналогични на използваните в офисите на корпорацията и приети като съществуващо ниво на инженерната практика в целия свят. 

Висококвалифицираните специалисти на ИКюИ са участвали в многобройни проекти на корпорацията за промишлени обекти в САЩ, Тайван, Чили, Гърция, Унгария, Филипините, Словакия, Румъния, Турция и др. държави и владеят напълно модерните методи за анализ и проектиране и модерните технологии за управление на проекти.

Дружеството започна да работи по международни договори за супервизия на строителни и монтажни работи в съответствие с процедурите на FIDIC още през 1997 година, включително в качеството на Представител на Инженера в проекти, финансирани от Европейския съюз. Именно тези дейности, изпълнявани в сътрудничество с Carl Bro International (Дания), Изпълнител по рамков договор с ЕС като част от Екологичен консорциум по Програма ФАР, доведоха до създаването на дружеството ИКюИ Контрол, след като съответната нормативна рамка беше приета и в България. 

Дейностите по супервизия включваха сложни проекти като Цех за преработка на радиоактивни отпадъци (1997-2001 година), Антисеизмично укрепване на Хранилище за отработено гориво (1999-2000 година), Антисеизмично укрепване на Дизелгенераторна станция 2 (2000-2001 година), Антисеизмично укрепване на Циркулационна помпена станция 2 (2000-2001 година), Антисеизмично укрепване на Блокове 3&4 (2000-2001 година). 

Всички договори за строителство по горните проекти са сключени съгласно договорните условия на Червената книга на FIDIC, които понастоящем се използват при големи строителни проекти, финансирани от ЕС и Световната банка.

ИКюИ има отлична оценка за супервизията според Независимият оценител на програма ФАР, отразено в Доклад на EMS Bulgaria за междинна оценка на програма ФАР по програмите за ядрена безопасност R/BG/NUC/02001).
Опитът от изпълнението на инспекциите и супервизиите на оборудване бяха пренесени в новосъздаденото дъщерно дружество ИКюИ Контрол ООД, регистрирано на 22.02.2000 година в Софийски градски съд, специално за извършване на услуги в областта на независимия надзор в проектирането и строителството, в съответствие с новите изисквания, регламентирани от Правилника за оправомощаването, функциите и задълженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството (ПОФЗЛУНСНПС и Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Дружеството започна да извършва услуги по супервизия на строителни и монтажни работи в АЕЦ Козлодуй като продължение на проектите за супервизия на PHARE, осъществени в периода 1997-2000 година.

ИКюИ Контрол ООД бе единствената компания в България, лицензирана като супервайзор на атомни електроцентрали в периода, когато се изискваха отделни лицензи за различни видове проекти (1999-2003 година).

През 2007 година ИКюИ Контрол спечели награда Консултант на 2007 година на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК).