Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Начало > Строителство > Пътно строителство >
МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД
МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД
Адрес:
Дупница, ул. Самоковско шосе 38
Телефони:
070151209
E-mail:
ppd_dupnitza@abv.bg
Дейност:
Пътно поддържане
Ключови думи:
МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД, МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД, МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД, Пътно поддържане, мегаинвест, лактис, мегаконсепт, пп дупница, рвс русе, строителство, ремонт, реконструкция

Фирма Пътно поддържане – Дупница ЕООД, гр. Дупница е образувана с разпореждане № 6 от 29.06.2000 г. на МС на Република България. Регистрирана е с решение № І – 655/09.08.2000 г. от Кюстендилски окръжен съд.

От 01.10.2000 г. към дружеството са прехвърлени личен състав и материална база от ОПУ - Кюстендил.
С решение на кюстендилски окръжен съд от 21.01.2004 г. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА на Пътно поддържане – Дупница ЕООД става фирма МЕГАИНВЕСТ ЕООД – гр. Годеч, с управител Цветан Славейков Цветанов.

Основен предмет на дейността на фирмата е проектиране, изграждане на обекти от пътната инфраструктура и прилежащите принадлежности към тях, хидротехническо строителство, жилищно строителство, ремонт на жилищни и промишлени сгради и инженерингова дейност, професионална вертикална планировка на обекти, високо строителство и др.
 
Дейността на фирмата е:

   * Пътно строителство – всички видове пътни,железопътни и инфраструктурни съоръжения от републиканската пътна мрежа и инфраструктурата на населените места/пътища, магистрали, летища и др./

   * Рехабилитация на пътища и асфалтополагане

   * Поддържане на пътища и пътни съоръжения включително при зимни условия

   * Обекти, свързани с подобряване на вертикалната планировка на урбанизираните територии, като изграждане на паркове и паркинги.
 

Политиката на фирмата е да достигне  висока конкурентоспособност при реализирането на мащабни инфраструктурни проекти както в страната , така и в чужбина.

Счетоводната политика на фирмата е съвкупност от принципи, правила и процедури възприети за отчитане на дейността й за предоставяне на информация за финансовите отчети.

При изготвянето на Годишните счетоводни отчети на „Пътно поддържане-Дупница” ЕООД се спазват всички принципи на Закона за счетоводството , Националните счетоводни стандарти и вътрешни нормативни актове на предприятието, отразяващи спецификата на неговата дейност.
Финансовите отчети се изготвят в съответствие с изискванията на принципите: текущо начисляване –приходите и разходите към момента на тяхното възникване и включването им в отчетите за периода, за който се отнасят;  предпазливост; съпоставимост между приходи и разходи на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти.

„Пътно поддържане – Дупница” ЕООД и „Трейс Груп Холд” АДзапочват реконструкция на пътя Мездра – Своге – Нови искър   

В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:

„Пътно поддържане – Дупница” ЕООД и „Трейс Груп Холд” АД започват реконструкция на пътя Мездра – Своге - Нови искър. На 03.08.2011 г. е подписан договор с Агенция „Пътна инфраструктура” за изпълнение на обект: TRP 5/17: Проект “България - Транзитни Пътища V” Лот № 17 – Път ІI-16.  Общата дължина на трасето по Искърското дефиле, което ще бъде реконструирано е 81.773 км. То е разделено на три участъка:

-   Участък № 1: “Мездра – Ребърково - Елисейна” от км 0+000 до км 22+544.90;       

-   Участък № 2: Път ІІ-16 “Елисейна - Своге” от км 22+550 до км 50+790.53;

-   Участък № 3: Път ІІ-16 “Своге - Нови Искър” от км 50+790.53 до км 81+778.84.

Финансирането на проекта е осигурено от Европейска Инвестиционна Банка по Проект “България - Транзитни пътища V” и държавния бюджет. Договорът е на стойност 23 629 673.03 евро.  Проектът включва изпълнението на следните видове рехабилитационни работи:

-                     усилване на съществуващата настилка чрез асфалтово пренастилане;

-                     реконструкция на настилката в участъка;

-                     осигуряване на ново и подобряване на съществуващото пътно отводняване;

-                     ремонтни работи и подмяна на хидроизолацията на 32 бр. съоръжения;

-                     реконструкция на електропроводи, реконструкция на ТТ кабели;

-                     предпазна ограда и парапет;

-                     вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, и т.н.