Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
НБС - Инженеринг ООД
НБС - Инженеринг ООД
Адрес:
Варна, ул. Кирил Шиваров 1а - партер
Телефони:
052634345 , 0885243282
Уеб сайт:
E-mail:
nbs.supervision@gmail.com
Дейност:
Строителен надзор
Ключови думи:
НБС - Инженеринг ООД, НБС - Инженеринг ООД - Варна, строителен надзор, количествен надзор, управление на проекти, правни услуги, архитектура, консултации
НБС - Инженеринг ООД

  Основната цел на НБС-Инженеринг е създаването на всеобхватно и взаимно изгодно сътрудничество като всички които работят в компанията, независимо на какво ниво, са приемани за ценни членове на екипа. Това е нашата философия, прилагана за всеки, свързан с дейността, независимо дали става въпрос за клиенти, доставчици или колеги. Нашата цел е на всяка цена да превърнем намеренията на инвеститорите от концепция в реалност.

     На Вашето внимание предлагаме дейността на фирма ''НБС-Инженеринг'' ООД гр. Варна, която е създадена през 1999г. с единствен предмет на дейност независим строителен надзор. Със свидетелства № СК-220 от 03.11.1999г. и 08.03.2000г. от МРРБ, издадени съгласно чл.21 ал.1 от Правилника за оправомощаването, функциите и задълженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството (ПОФЗЛУНСНПС) до края на 2004г. фирмата упражнява независим строителен надзор на следните видове строежи съгласно чл.25 ал.3 т.3 от ПОФЗЛУНСНПС:

    т.1 Жилищни сгради на четири и повече етажа
    т.2а Магазини, заведения за обществено хранене и места за настаняване
    т.2б Болници и други здравни заведения, училища, административни сгради, спортни и туристически сгради и съоръжения, ритуални сгради, културни домове, кина и театри
    т.2в Благоустройствени съоръжения в населените места
    т.2г Хидротехнически съоръжения
    т.2д Хидромелиоративни съоръжения
    т.2е Пътно строителство, улици в населените места
    т.2з Противосвлачищни и брегоукрепителни съоръжения по реките и морския бряг
    т.2м Градини, паркове и озеленяване
    т.2н Подземни проводи и съоръжения
    т.3б Халета, хангари, складове, силози за готова и полуготова продукия
    т.3в Селскостопански сгради, ако са основно застрояване в имота/парцела
    т.3з Строителни предприятия за нуждите на всякакъв вид строителство, в това число бетонови и варови възли, бази за асфалт и други повърхностни настилки

От 25.11.2004г. НБС-Инженеринг ООД е лицензирана да извършва оценяване съответствието на инвестиционните проекти и са опражнявали строителен надзор на основание чл.166 ал.1 от Закона за устройство на територията с лиценз № ЛК-000264/25.11.2004г от министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Дейността оценяване съответаствието на инвестиционните проекти до реално изпълнение е пряко свързана със защита интересите на възложителите , които разчитат на консултантски услуги.

В екипа на ''НБС-Инженеринг'' ООД са привлечени високо квалифицирани и мотивирани специалисти с богат практически опит от всички необходими специалности на професионално ниво. Членовете на екипа са работили в строителни организации с традиции в строителното проектиране и производство. Някой от тях имат и дългогодишен опит с работа в международни организации (ПРООН) както извън, така и в пределите на страната ни упражнявайки инвеститорски контрол към Проект ''Красива България''. Изложените факти са нашата гаранция за компетентност и прецизност при оценяване съответаствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, ивеститорски контрол и консултантска дейност.

От създаването на ''НБС-Инженеринг'' ООД екипи на фирмата са работили по оценяване съответствието на инвестиционните проекти и са упражнявали строителен надзор на редица частни, държавни и общински обекти. Обектите по които сме упражнявали надзор са над 200, като между тях са :

  •     Строителство на сград и с различно предназначение – жилища, офиси, магазини, гаражи
  •     Обекти на Министерство на отбраната по програма за създаване на центрове за социална адаптация
  •     Обекти по Лот 5 за преустройства на общински сгради в центрове за спешна медицинска дейност, финансирани по проект Преструктуриране на здравния сектор
  •     Линейни кабелни захранвания на жилищни сгради
  •     Подземн о водопроводно съоръжени е
  •     Подземн и канализационни съоръжени я
  •     Преустройства на съществуващи помещения в амбулатории за медицинска и стоматологична практика, медикотехнически лаборатории, медицински център и аптека
  •     Преустройства на съществуващи помещения от общински и частни обекти в магазини
  •     Строителство на складове и работилници
  •     И много други, броят на които и разнообразието на характера им се увеличава с всеки изминал ден . Подробен списък на изпълнените обекти е приложен към презентацията.

''НБС-Инженеринг''ООД гр.Варна защитава интересите на инвеститора при оценяване съответаствието на инвестиционните проекти и упражняване строителен надзор до въвеждане на обекта в експлоатация, като гарантира законосъобразност на строежите и съответствието им с нормативната уредба.

НАША ЦЕЛ Е ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ ОТ КОНЦЕПЦИЯ В РЕАЛНОСТ!