Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Руен Холдинг
Руен Холдинг
Адрес:
Кюстендил, ул. Оборище 5
Телефони:
078550440
Уеб сайт:
E-mail:
ruenholding@dir.bg
Дейност:
Строителство на Малки Водноелектрически Централи, Пречиствателни станции
Ключови думи:
Руен Холдинг, енергетика в град Кюстендил, строителство, сондажи, строителство на канализации, водоелектрически централи, строителство на пътища

РУЕН ХОЛДИНГ АД  град Кюстендил е правоприемник на Приватизационен фонд РУЕН АД, град Кюстендил. Приватизационен фонд РУЕН АД е учреден на 30.10.1996 година на Общо събрание на акционерите, проведено в град Кюстендил. 

През 1998 година РУЕН ХОЛДИНГ АД е пререгистриран в холдингово дружество. Дружеството е учредено в Република България, гр. Кюстендил.  Идентификационният  №  по ДДС е BG109050379, а ЕИК е 109050379. Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и SA8000. 

Дружеството е член на Българска Строителна Камара, Асоциацията на Индустриалния Капитал в България и на Българска Минно Геоложка Камара. 

РУЕН ХОЛДИНГ АД  е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа, втора, трета, четвърта и пета група. През месец октомври РУЕН ХОЛДИНГ АД  спечели Бронзова награда в класацията ТОП 50 + на Камара на строителите в България за постигнати резултати през 2008 година в изпълнението на строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.

Дейности и услуги

Дружеството извършва различни дейности като:   
  

 • Строителство  на Малки Водноелектрически Централи (МВЕЦ)

Направа водохващане, изграждане на диги, сградоцентрала, фундаменти и тръбопроводи, и свързване към електропреносната мрежа.
 

 • Строителство на Водоснабдяване и Канализации

Изграждане и реконструкция на водопроводи, канали за битови и фекални води и колектори.
 

 • Строителство на Пречиствателни станции за отпадни води и Пречиствателни станции за питейни води

Изграждане и реконструкция на ПСОВ и ПСПВ.
 

 • Строителство на Пътища и Пътни Съоръжения

Изграждане, реконструкция и поддръжка на пътища от републиканската пътна мрежа.
 

 • Рекултивация на нарушени терени

Техническа рекултивация на нарушени терени, събиране и транспорт на хумус. 
 

 • Строителство и Саниране на Сгради

Изграждане, реконструкция и саниране на  сгради.
 

 • Производство на керамични изделия

Производство на тухли, керамични блокове, коминни тела и други керамични изделия. 
 

 • Изкоп и транспорт на земни маси и трошено каменни фракции

Изкоп, натоварване и транспорт на земни маси, въглища, откривка, глини, хумус, инертни материали и трошено каменни фракции от кариери, мини и други терени.
 

 • Транспортни и други услуги с тежка механизация 

Прибутване и подравняване с булдозери, транспорт на тежка механизация, земни маси и други, зимно почистване на пътища от републиканската пътна мрежа.
 

 • Еко Одит на промишлени, граждански и общински сгради

Сертифициране на сгради по закона за енергийната ефективност, издаване на паспорти и обследване за енергийна ефективност.
 

 • Строителство на Депа за твърди, битови и опасни отпадъци

Изграждане и реконструкция на депа за битови, твърди и опасни отпадъци. 
 

 • Строителство на Микроязовири и Хидросъоръжения

Изграждане и реконструкция на микроязовири и хидросъоръжения.
 

 • Строителство и очистване на шламо и хвостохранилища

Изграждане и очистване на шламо и хвостохранилища 
 

 • Строителство на съоръжения за защита на населението

Изграждане на строежи за защита на населението
 

 • Възстановяване на райони засегнати от бедствия и аварии

Възстановяване на райони засегнати от бедствия и аварии
 

 • Ликвидационни услуги

Ликвидация на мини, рудници, кариери, предприятия и други.