Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ
СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ
Адрес:
София, бул. Цар Борис III 81
Телефони:
024910202, 0888333877
Уеб сайт:
E-mail:
office@buildholding.com
Дейност:
Строителство
Ключови думи:
СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ, СП холдинг, пречиствателни станции за отпадни води, ПСОВ, воден сектор, инфраструктура, Building Development holding, BDH, waste water treatment plant, WWTP, water sector, branch, field, sphere, infrastructure

СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ е основан през 2002 г. със 100 % частен капитал. През годините холдингът се утвърди като една от най-големите строителни компании в България и като лидер в инфраструктурното и по-специално във водното строителство.

От м. май 2004 година дружеството е редовен член на Камарата на строителите в България и е вписано в Централния професионален регистър на строителите за всички групи строежи.

От 14 ноември 2005 г. СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ притежава сертификат за успешно въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008, от 23 октомври 2007 г. притежава сертификат за разработена и внедрена система за управление на условията на труд съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007, от 28 януари 2008 г. притежава сертификат за внедрена система за управление на околната среда в съответствие със стандарт EN ISO 14001:2004, а от 8 август 2012 г. успешно прилага и сертифицирана система за управление на социалната отговорност SA 8000:2008.

Холдингът е специализиран както в екологичното и инфраструктурно строителство, така и във високото строителство при изграждането на административни, жилищни и бизнес сгради и на хотелски комплекси. Компанията разполага с целия необходим набор от механизация и съоръжения, необходими за реализирането на широк кръг от строителни проекти.

Бързият напредък в развитието на дружеството се дължи на собствения кадрови потенциал от висококвалифицирани ръководители, служители и работници и на модерната производствено-техническа база. Компанията изгради финансово стабилна структура, позволяваща да се обезпечи изпълнението на всякакъв тип и значителен обем строителни работи, както и да гарантира реализацията на поетите ангажименти.

СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ има богат опит и осъществява пълен инженеринг, обхващащ целия диапазон на строителния процес като:

∙ Изпълнение на екологични и инфраструктурни проекти – Пречиствателни станции за отпадни и природни води, Интегрирани водни проекти, обхващащи водопроводни и канализационни мрежи (ВиК), магистрални водопроводи, довеждащи колектори и други, Депа и претоварни станции за отпадъци, Електропреносна и транспортна (Ж.П.) мрежи;

∙ Пpoучване и пpoeктиране в областта на инженерната инфраструктура, транспортно-комуникационни обекти, благоустройство, озеленяване и геодезически работи;

∙ Промишлено, подземно и транспортно строителство, високо строителство на обществени, административни, индустриални и жилищни сгради, хотелски комплекси, спортни площадки и съоръжения и реконструкция, рехабилитация и модернизация на вече съществуващи сгради;

∙ Производство на бетони, изпълнение на земни работи, строителни дейности със строителна механизация и техника, насипни товари, товаро-разтоварни дейности, сондиране за изливни пилоти, добив на инертни материали, кофражни системи;

∙ Инвестиции, проектиране, строителство и управление на недвижими имоти.

През годините на своето съществуване СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ реализира някои от най - значимите водни проекти в страната. Отличен пример за възможностите на холдинга са пречиствателните станции в гр. Хасково, гр. Пещера, гр. Пазарджик, гр. Шумен, пречиствателна станция в Равда, агломерация, колектори и КПС Несебър - Слънчев бряг - Равда и др. „Строително - предприемачески холдинг" ЕООД има успешно реализирани проекти в областа на отпадъците - Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци в с. Долни Богров,

Рекултивация на депа за твърди битови отпадъци в област Кърджали и др.

Компанията има най-голям пазарен дял сред българските фирми, изпълнявали подобни съоръжения. Единствено СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ е изградил и успешно въвел в експлоатация пет пречиствателни станции. В областта на високото строителство успешно е осъществена цялостната реконструкция на сградата на агенция „Митници", а успешно изпълнените строително - монтажни работи, свързани с изпълнението на ж.п тунела по линията Карнобат - Синдел и интегрирания воден проект за гр. Русе са доказателство, че се справяме и със сложни инфраструктурни обекти. Компанията е сертифицарана и за работа с класифицирана информация и има даден допуск за работа по обекти на НАТО с ниво на достъп NATO Secret.