Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Юрий Гагарин АД
Юрий Гагарин АД
Адрес:
Пловдив, ул. Рогошко Шосе 1
Телефони:
032907213
Уеб сайт:
E-mail:
gagarin@gagarin.eu
Дейност:
Производител на многоцветни печатни опаковки и етикети от картон и хартия
Ключови думи:
Юрий Гагарин АД, ечатни опаковки, картон, хартия, филтри за цигари, резервни части, нестандартно оборудване, тютюнева промишленост, печатни машини, полиграфически операции
Юрий Гагарин АД

ЮРИЙ ГАГАРИН АД - ИСТОРИЯ

Предприятието е създадено през 1964 година като единствен производител на територията на България на печатни опаковки от картон и хартия, филтри за цигари, резервни части, нестандартно оборудване и рециклиране на машини за цигарената и тютюневата промишленост. 

През 1993 година с разпореждане на Министерския съвет, предприятието е преобразувано в акционерно дружество като правоприемник на комбинат "Юрий Гагарин" - Пловдив и на съответната част от активите и пасивите на Стопанско обединение "Булгартабак" София.

"ЮРИЙ ГАГАРИН" АД Е ЕДНО ОТ ПЪРВИТЕ АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА, ЧИИТО АКЦИИ СА РЕГИСТРИРАНИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ФОНДОВА БОРСА ОТ АВГУСТ 1998 Г.

Сега акциите на дружеството се търгуват на основен пазар на "Българска фондова борса – София" АД, сегмент акции "Стандарт" с борсов код 4PX. До месец октомври 2006 година, "Юрий Гагарин" АД е дъщерно дружество и част от група "Булгартабак холдинг" АД, София. На 03.10.2006 година бе извършена продажба на притежаваните от "Булгартабак холдинг" АД акции в капитала на "Юрий Гагарин" АД, чрез публично предлагане (смесен, закрит аукцион) на "Българска фондова борса – София" АД.

Днес "Юрий Гагарин" АД е водещ производител на многоцветни печатни опаковки и етикети от картон и хартия за цигарената, хранителната, козметичната и други промишлености и на филтри за цигари за цигарената промишленост. "Юрий Гагарин" АД осъществява дейността си от производствената си база и административните сгради, разположени на площ от 26 000 кв.м. в северната индустриална зона на град Пловдив.

ПЕЧАТНИЦАТА НА "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД ПРЕДОСТАВЯ ШИРОКА ГАМА ПОЛИГРАФИЧЕСКИ УСЛУГИ

Печатницата на "Юрий Гагарин" АД предоставя широка гама полиграфически услуги, включващи: предпечат, офсетов печат, UV частично и цялостно лакиране, дълбок и флексо печат, топъл печат, релеф, биговане, щанцоване, PVC прозорчета и до шест пунктово лепене. Производството на филтри за цигари е важно направление в дейността на "Юрий Гагарин" АД. Продуктовата листа включва богат асортимент от моноацетатни и комбинирани филтри за цигари с различна дължина, диаметър, вентилация, смукателно съпротивление и сегментация.

Предпочитанията на клиентите и потребностите на пазара определят политиката на дружеството за осъществяване на ефективни и иновативни инвестиции в:

  • нови технологии и високопроизводителни печатни машини;
  • ново оборудване за довършителните полиграфически операции;
  • производството на специфични филтри – с активен въглен и "рецес" филтри;
  • инфраструктурни проекти и преструктуриране на материалната база;
  • управление на бизнес процесите (ERP);
  • повишаване на квалификацията и развитието на персонала.

Общият размер на инвестиците за периода 2005-2011 г. надхвърля 40 млн. лева.

В "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД СМЕ ОТГОВОРНИ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Дружеството има приета програма за управление на отпадъците, съобразена с нормативните изисквания и развитието на фирмата.

Днес, "Юрий Гагарин" АД е публично акционерно дружество с над 900 акционери юридически и физически лица. Капиталът на дружеството е разпределен в 1 003 904 броя поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една. С този капитал акциите на Дружеството са регистрирани в "Централен Депозитар" АД.
“Юрий Гагарин” АД има едностепенна структура на управление - Съвет на директорите.